<link rel="me" href="https://www.blogger.com/profile/02168955754321381946" /> <link rel="openid.server" href="https://www.blogger.com/openid-server.g" /> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8962967526111415905\x26blogName\x3dLiam+Hemsworth+Bulgaria\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://liam-hems.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dbg\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://liam-hems.blogspot.com/\x26vt\x3d-9016405380812867721', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

чаткутиясайтътсъдружнициархив


събота, 5 май 2012 г.
фотосесия за Prestige @ 23:42 ч.

Излезе новата фотосесия на Лиам за списание Престиж в Хонг Конг.

сряда, 2 май 2012 г.
Фотосесия в Лос Анджелис @ 7:31 ч.

Лиъм Хемсуърт отива на фотосесия в Лос Анджелис в понеделник следобед. 
22-годишният актьор очевидно е ходил да снима фотосесия за списание Men's Health.

Liam-shoot liam hemsworth mens health shoot 02

{кликнете на снимката, за да видите и другите}


събота, 28 април 2012 г.
официално отворен @ 12:09 ч.

здравейте, както виждате, сайтът вече е факт. надявам се дизайна да ви хареса, да посещавате сайта, защото имам добро предчувствие за него. който иска може да праща покани за приятелство в чат-кутията. забавлявайте се!

чаткутия
вашите коментари.
exclusive liam-hems.